Fundacja Daje Siebie
- klauzula informacyjna RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 r.

Aby zasady te były zrozumiałe dla wszystkich odbiorców stron Fundacji Daje Siebie, staraliśmy się je napisać w jasny i zrozumiały sposób.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Daje Siebie z siedzibą w Poznaniu.
 2. Podane przez Pana/Panią dane osobowe, zawarte w formularzu zgłoszeniowym, mają na celu ułatwienie komunikacji między konsumentem / zgłaszającym a Fundacją.
 3. Dane osobowe NIE są przekazywane osobom trzecim/firmom/instytucjom
 4. W przypadku  gdy konsument zleci Fundacji reprezentowanie jego interesów oraz udzieli swojego pełnomocnictwa, dane osobowe będą wykorzystywane w celu ochrony jego  interesów w skutecznym odstąpieniu od umowy.
 5. Wgląd do Pana/Pani danych osobowych ma zarząd Fundacji Daje Siebie oraz osoby przez Zarząd wyznaczone.
 6. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
  • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
  • prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
  • prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;

 7. W przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana Danych Osobowych ma charakter dobrowolny.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi pełnomocnictwo,  przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 9. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Fundacja Daje Siebie
- Regulamin współpracy z Konsumentem


1.  Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania przez Fundację Daje Siebie pomocy w odstąpieniu od umowy, zawartej przez konsumenta, którą ten zaczął uważać za niekorzystną i wyraża chęć odstąpienia od jej następstw.
 2. Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:
  1. Konsument – w prawie polskim za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej (zakupu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Pokaz / prezentacja – innymi łowy spotkanie odbywające się poza lokalem przedsiębiorcy, w wynajętym przez sprzedawcę lokalu np. restauracja, sala konferencyjna, sala bankietowa, sala w OSP itd.
  3. Sprzedawca – firma sprzedająca dobra materialne, będąca organizatorem spotkania podczas którego podpisana została umowa kupna sprzedaży.
  4. Umowa – dokument, między dwoma lub trzema podmiotami, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki.
  5. Fundacja Fundacja Daje Siebie, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń pod numerem KRS 0000734183
  6. Odstąpienie od umowy – rozwiązanie (czy inaczej mówiąc anulowanie) umowy między konsumentem a sprzedawcą. Dotyczy również anulowania umowy kredytowej, której wniosek mógł zostać podpisany na pokazie/prezentacji.
  7. Zaliczka – kwota pieniężna wpłacona przez konsumenta podczas prezentacji. Dotyczy zarówno części jak i całości wartości podpisanej umowy. Dotyczy też wpłat gotówkowych, za pomocą terminala płatniczego czy też wykonanych przelewów bankowych
  8. Zgłoszenie – zwrócenie się konsument z prośbą o pomoc – do Fundacji Daje Siebie  , za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, jaki znajduje się na stronie www.dajesiebie.com
  9. Pełnomocnictwo – pismo, będące jednocześnie drukiem odstąpienia od umowy, które Fundacja wysyła drogą mailową do konsumenta.  Ten – zobowiązany jest  własnoręcznie podpisać odstąpienie, a jego zdjęcie lub scan wysłać na adres mailowy Fundacji. Składając podpis, konsument wyraża zgodę na reprezentowanie jego interesów przez Fundację.
  10. Opłata kurierska – opłata, jaką konsument zobowiązany  jest uregulować na wskazany przez Fundację rachunek bankowy lub za pomocą wskazanego przez Fundację platformy płatniczej. Opłata uzależniona jest od ilości przesyłek kurierskich, w których będą umieszczone towary, które konsument zamierza zwrócić do siedziby sprzedawcy.
   Opłata ta wynosi od 20 do 45 zł za jedną paczkę.
   Kwota ta pokrywa koszty utrzymanie sieci tele-informatycznej z firmami transportowymi i bezpośrednimi przewoźnikai, przekazanie informacji o sposobie przygotowania paczek, odbioru przesyłki ze wskazanego przez konsumenta miejsca, dostarczenia przesyłki bezpośrednio do siedziby sprzedawcy, ubezpieczenia przesyłki, monitorowanie statusu przesyłek oraz nadzór nad prawidłowym i skutecznym dostarczeniem.   Kontrolą oraz nadzorem i obsługą kurierską – zajmuje się firma Sensu All. Czas uregulowania opłaty kurierskiej uważa się za czas, w jakim Fundacja zaczyna reprezentować konsumenta oraz w jakim konsument może zacząć powoływać się na Fundację.
  11. Termin odstąpienia –  termin odstąpienia mija najpóźniej w 14 dzień, przyjmując za pierwszy dzień datę podpisania umowy kupna sprzedaży
 3. Fundacja udostępnia treść regulaminu na stronie www.dajesiebie.com/regulamin. Konsument przed akceptacją regulaminu, zobowiązany jest się z nim zapoznać. Potwierdzając jego treść, przyjmuje za obowiązujący i zrozumiały.

2. Przedmiot i sposób udzielonej przez Fundację pomocy

 1. Fundacja Daje Siebie deklaruje się pomóc w odstąpieniu od umowy zawartej na pokazie/prezentacji.
 2. Fundacja podejmuje się zadania pomocy konsumentowi w odstąpieniu od umowy zawartej między konsumentem a sprzedawcą, jeśli zachowany jest termin odstąpienia.
 3. Fundacja warunkowo zgadza się udzielić wsparcia konsumentowi, gdy czas odstąpienia został przekroczony. W tych przypadkach o warunkowej współpracy, decydują indywidualne ustalenia między Fundacją a Konsumentem.
 4. Konsument wyraża zgodę na reprezentowanie jego interesów przez Fundację oraz udziela pełnomocnictwa do reprezentowania jego interesów w sprawie, składając podpis na odpowiednim – wysłanym drogą mailową druku będącym jednocześnie odstąpieniem.
 5. Fundacja w imieniu konsumenta podejmuje się mediacji ze sprzedawcą i rozwiązania ewentualnych spraw spornych na podstawie obowiązującej w Polsce Uchwały o Prawach Konsumenta oraz pozostałych Praw i Kodeksów.
 6. Za dzień rozpoczęcia reprezentowania Konsumenta  przez Fundację, uważa się nie dzień uzupełnienia formularza zgłoszeniowego, lecz dzień uregulowania opłaty kurierskiej, na poczet pokrycia kosztów transportu towaru.
 7. Fundacja zobowiązuje się przesłać na wskazany przez konsumenta adres mailowy druk odstąpienia, stanowiący jednocześnie pełnomocnictwo udzielone Fundacji przez konsumenta.
 8. Fundacja wysyła Konsumentowi wytyczne i wskazówki, dotyczące metody i sposobu działania, mającego na celu odstąpienia od podpisanej poza lokalem przedsiębiorcy umowy.
 9. W przypadku gdy konsument podczas prezentacji wpłacił zaliczkę na konto sprzedawcy, Fundacja zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby wpłacona kwota wróciła na wskazany przez konsumenta rachunek bankowy.
 10. Konsument zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań do realizacji wszystkich wskazań.

3. Obowiązki konsumenta

 1. Konsument wysyłając zgłoszenie, akceptuje regulamin, gdyż jego treść jest w zgłoszeniu umieszczona lub wskazana jest strona lub dokument gdzie treść regulaminu jest ogólnie dostępna.
 2. Konsument zobowiązuje się przesłać do Fundacji drogą elektroniczną, scan lub czytelne zdjęcie wszystkich dokumentów, jakie otrzymał od sprzedawcy w dniu podpisania umowy.
 3. W celu rozwiania obaw Konsumenta przed wykorzystaniem jego danych w sposób niezgodny z prawem, ten może w owym scanie lub zdjęciu zasłonić (uniemożliwić odczytanie) : serię i numer dowodu osobistego oraz ostatnie pięć cyfr peselu.
 4. Konsument oświadcza iż wszystkie składane przez niego dane i informacje przekazywane Fundacji, są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.
 5. Konsument jest świadom, że za przekazywanie fałszywych danych czy informacji, grozi odpowiedzialność karna, wg obowiązującego prawa.
 6. Konsument, od dnia w którym prześle sprzedawcy druk odstąpienia, zobowiązuje się nie kontaktować ze sprzedawcą bez wiedzy i zgody Fundacji. Zobowiązuje się jednocześnie do przekazywania Fundacji informacji, wiadomości i komunikatów uzyskanych od sprzedawcy w dowolnej formie.
 7. Konsument przejmuje w obowiązku pokryć wszystkie koszty związane z odstąpieniem od umowy dotyczące tego, konkretnego  konsumenta.

  Dotyczy: opłata kurierska, koszt wysłania listów poleconych (druk odstąpienia, ewentualnie wezwania do zapłaty). W przypadku, gdy konsument wpłacił podczas pokazu zaliczkę (lub całą wartość umowy) oraz gdy sprzedawca nie reaguje na wezwania do zapłaty Fundacja może przygotować pozew sądowy. Przygotowanie pozwu oraz reprezentowanie konsumenta przez Mecenasa Fundacji jest BEZPŁATNE.  Konsument zobowiązany jest jedynie uregulować koszty urzędowe –  sądowe.

 8. Konsument przyjmuje do wiadomości, że po uregulowaniu opłaty kurierskiej w ciągu 24godzin Fundacja wysyła wszystkie niezbędne materiały jak i druk odstąpienia (pełnomocnictwa). Po otrzymaniu wskazanych dokumentów opłata kurierska nie podlega zwrotowi.
 9. Konsument przyjmuje do wiadomości, że opłata kurierska zobowiązuje Fundację do odbioru towaru od konsumenta i dostarczenia go bezpośrednio do siedziby sprzedawcy, uwzględniając w tym również odbiór towaru przez wyznaczony przez sprzedawcę podmiot. W takim przypadku obowiązek Fundacji dotyczący dostarczenia towaru do siedziby sprzedawcy uważa się za zrealizowany.
 10. Konsument przyjmuje do wiadomości, że w wybranych przypadkach Fundacja może wystąpić do sprzedawcy po częściową rekompensatę kosztów dostarczenia towaru, a sprzedawca winien jest wpłacić należną kwotę na wskazany przez Fundację rachunek bankowy.
 11. Konsument – który nie dostarczy drogą mailową podpisanego pełnomocnictwa, nie jest upoważniony do powoływania się na Fundację, wykorzystywania jej nazwy „Daje Siebie” i znaków graficznych. Nie może tego robić ani w sposób pisemny ani werbalny.

4. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja nie pobiera prowizji za pomoc konsumentowi w odstąpieniu od umowy.
 2. Gdy sprawa odstąpienia od umowy zostanie całkowicie zakończona, Konsument w ramach podziękowania za okazaną pomoc oraz w formie wsparcia dalszych działań organizacji, może przekazać Fundacji darowiznę, wpłacając ją bezpośrednio na rachunek bankowy.
 3. W przypadku gdy konsument nie rozumie znaczenia któregoś z punktów w/w regulaminu, może prosić o wyjaśnienie jego znaczenia. Pytania należy kierować na adres mailowy [email protected]
 4. W przypadku akceptacji regulaminu Konsument daje do zrozumienia , że wszystkie punkty są jasne i zrozumiałe a regulamin ten uważa za obowiązujący.

POZNAJ FUNDACJĘ DAJE SIEBIE

Powinieneś nas poznać, wiedzieć o nas to i owo i tym samym wiedzieć na co możesz liczyć z naszej strony. Poznaj też opinie na nasz temat.

O FUNDACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Abyśmy mogli przyjrzeć się Twojej sprawie, uzupełnij formularz zgłoszeniowy.  Znajdziesz go na dole strony lub klikając na przycisk poniżej

ZGŁOSZENIE

KONTAKT Z FUNDACJĄ

Jeśli będziesz chciał zadzwonić do Fundacji  - to warto abyś znał numer telefonu na infolinię oraz GODZINY NASZEJ PRACY.

KONTAKT