Zasady i regułyREGULAMIN FUNDACJI DAJE SIEBIE

Z treścią regulaminu ZOBOWIĄZANY JEST ZAPOZNAĆ SIĘ każdy, kto zwraca się do Nas z prośbą o pomoc

Regulamin Fundacji Daje siebie. Pomoc Konsumentom oszukanym na pokazie i prezentacji. Pomoc w odstąpieniu od umowy zawartej podczas prezentacji poza lokalem przedsiębiorstwa. Regulamin fundacji i formularz zgłoszeniowy z prośbą o pomoc w rozwiązaniu umowy zawartej na pokazie. Prezentacja sprzedażowa i oszustwo naciąganie na zakup drogich produktów. Fundacja, która pomaga oszukanym konsumentom w odstąpieniu od umowy.

12

REGULAMIN FUNDACJI

Obowiązuje zapoznanie sie z treścią regulaminu !!!

Koniecznie przeczytaj
Uczciwość, szczerość, zaufanie – podstawą naszej współpracy
Zgłaszasz się do nas – z prośbą o pomoc.
Nie wiesz, czy jesteśmy skuteczni – przekonasz się, że tak jest,
ale dopiero na samym końcu.
A teraz … jesteś zaledwie na początku !!!

Masz prawo mieć obawy i wątpliwości
– niemal każdy przed Tobą też takie miał.
A mimo to, mamy na “koncie” zakończone sprawy, liczone w setkach
– a niebawem w tysiącach !!!

Prawda jest taka, że wobec naszych działań masz
jakieś OCZEKIWANIA – prawda ?
OCZEKUJESZ OD NAS:
– rzetelności
– uczciwości
– zaangażowania

I SŁUSZNIE !!!
Pamiętaj jednak – że my od Ciebie – oczekujemy
DOKŁADNIE TEGO SAMEGO !!!

§1

Postanowieniaogólne

 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania przez Fundację Daje Siebie pomocy w odstąpieniu od umowy, zawartej przez konsumenta, którą ten zaczął uważać za niekorzystną i wyraża chęć odstąpienia od jej następstw.
 2. Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:

  Konsument – w prawie polskim za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej (zakupu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  Pokaz / prezentacja – innymi słowy spotkanie odbywające się poza lokalem przedsiębiorcy, w wynajętym przez sprzedawcę lokalu, jakim może być np. restauracja, sala konferencyjna, sala bankietowa, sala w OSP itd.
  Sprzedawca – firma sprzedająca dobra materialne, będąca organizatorem spotkania, podczas którego podpisana została umowa kupna-sprzedaży.
  Umowa  – dokument, między dwoma lub trzema podmiotami, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki.
  Fundacja – Fundacja Daje Siebie, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń pod numerem KRS 0000734183
  Odstąpienie od umowy – rozwiązanie (czy inaczej mówiąc anulowanie) umowy między konsumentem a sprzedawcą. Dotyczy również anulowania umowy kredytowej, której wniosek mógł zostać podpisany na pokazie/prezentacj.
  Zaliczka – kwota pieniężna wpłacona przez konsumenta podczas prezentacji. Dotyczy zarówno części jak i całości wartości podpisanej umowy. Dotyczy wpłat gotówkowych, za pomocą terminala płatniczego czy też wykonanych przelewów bankowych
  Zgłoszenie – zwrócenie się konsument z prośbą o pomoc – do Fundacji Daje Siebie , za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, jaki znajduje się poniżej regulaminu ta tejże podstronie.
  Pełnomocnictwo – pismo, będące jednocześnie drukiem odstąpienia od umowy, które Fundacja wysyła drogą mailową do konsumenta.  Ten – zobowiązany jest  własnoręcznie podpisać odstąpienie, a jego zdjęcie lub scan wysłać na adres mailowy Fundacji. Składając podpis, konsument wyraża zgodę na reprezentowanie jego interesów przez Fundację.
  Opłata kurierska – opłata, jaką konsument zobowiązany  jest uregulować na wskazany przez Fundację rachunek bankowy (nie jest to numer konta Fundacji)  lub za pomocą wskazanego przez Fundację platformy płatniczej. Opłata uzależniona jest od ilości przesyłek kurierskich, w których będą umieszczone towary, które konsument zamierza zwrócić do siedziby sprzedawcy.
  Opłata ta wynosi od 20 do 45 zł za jedną paczkę.
  Kwota ta pokrywa koszty m.in. odbioru przesyłki ze wskazanego przez konsumenta miejsca, dostarczenia przesyłki bezpośrednio do siedziby sprzedawcy, ubezpieczenia każdej z nadawanych paczek na taką kwotę, by łączna wartość ubezpieczenia wynosiła nie mniej niż wartość umowy,   utrzymanie sieci teleinformatycznej z firmami transportowymi i bezpośrednimi przewoźnikami, przekazanie informacji o sposobie przygotowania paczek, monitorowanie statusu przesyłek,  nadzór nad ich prawidłowym i skutecznym dostarczeniem, działania interwencyjne na wypadek roszczeń ze strony sprzedawcy dotyczących nadawanych przez konsumenta przesyłek.   Kontrolą, nadzorem i obsługą w/w elementów – zajmuje się Sensu All, o której więcej przeczytasz po kliknięciu w odnośniki  dane CEIDG lub INFO O SENSU ALL -TUTAJ.
  Czas uregulowania opłaty kurierskiej uważa się za czas, w jakim Fundacja zaczyna reprezentować konsumenta oraz w jakim konsument może zacząć powoływać się na Fundację. Po uregulowaniu opłaty najczęściej tego samego dnia, lecz najdalej  w ciągu kolejnego dnia roboczego, Konsument otrzymuje druk odstąpienia oraz dostęp do tzw. strefy konsumenta. Po wysłaniu na maila Konsumenta  tych informacji opłata kurierska nie podlega zwrotowi.
  Termin odstąpienia –  termin odstąpienia mija najpóźniej w 14 dzień, przyjmując za pierwszy dzień datę podpisania umowy kupna-sprzedaży

 3. Fundacja udostępnia treść regulaminu na stronie www.dajesiebie.com/regulamin. Konsument przed akceptacją regulaminu, zobowiązany jest się z nim zapoznać. Potwierdzając jego treść, przyjmuje za obowiązujący i zrozumiały. Po zapoznaniu się z regulaminem, konsument może uzupełnić formularz zgłoszeniowy – będący jedyną drogą do rozpoczęcia pomocy ze strony Fundacji nad procesem odstąpienia od umowy.

§2

SposóbUdzielanej pomocy

 1. Fundacja Daje Siebie deklaruje udzielenie  pomocy, w odstąpieniu od umowy zawartej na pokazie/prezentacji.
 2. Fundacja podejmuje się zadania pomocy konsumentowi w odstąpieniu od umowy zawartej między konsumentem a sprzedawcą, jeśli zachowany jest termin odstąpienia.
 3. Fundacja warunkowo zgadza się udzielić wsparcia konsumentowi, gdy czas odstąpienia został przekroczony. W tych przypadkach, o warunkowej współpracy decydują indywidualne ustalenia między Fundacją a Konsumentem. Decyzja ta zależna jest od wcześniejszych poczynań konsumenta i/lub wyjątkowych zapisów w umowie kupna-sprzedaży. Na warunkową pomoc w tym przypadku, nie mają wpływu sytuacje losowe, jakie mogły się wydarzyć w życiu konsumenta.
 4. Konsument wyraża zgodę na reprezentowanie jego interesów przez Fundację oraz udziela pełnomocnictwa do reprezentowania jego interesów w sprawie, składając podpis na odpowiednim – wysłanym drogą mailową druku będącym jednocześnie odstąpieniem.
 5. Fundacja w imieniu konsumenta podejmuje się mediacji ze sprzedawcą i rozwiązania ewentualnych spraw spornych na podstawie obowiązującej w Polsce Uchwały o Prawach Konsumenta oraz pozostałych Praw i Kodeksów.
 6. Za dzień rozpoczęcia reprezentowania Konsumenta  przez Fundację, uważa się nie dzień uzupełnienia formularza zgłoszeniowego, lecz dzień uregulowania opłaty kurierskiej, na poczet m.in. pokrycia kosztów transportu towaru (więcej w definicji opłaty kurierskiej)
 7. Po uregulowaniu opłaty kurierskiej Fundacja zobowiązuje się przesłać na wskazany przez konsumenta adres mailowy druk odstąpienia, stanowiący jednocześnie pełnomocnictwo udzielone Fundacji przez konsumenta.  Jednocześnie Fundacja przekazuje Konsumentowi wytyczne i wskazówki, dotyczące metody i sposobu działania, mającego na celu odstąpienia od podpisanej poza lokalem przedsiębiorcy umowy.
 8. W przypadku gdy konsument podczas prezentacji wpłacił zaliczkę na konto sprzedawcy, Fundacja zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wpłacona kwota wróciła na wskazany przez konsumenta rachunek bankowy, jednak w wybranych przypadkach niezbędne mogą okazać się działania firmy windykacyjnej, wykonującej pracę na zlecenie Fundacji a za zgodą Konsumenta.
 9. Fundacja ma prawo interweniować w imieniu Konsumenta o zwrot wpłaconej zaliczki, jednak nie ponosi odpowiedzialności za firmę, która zwrot ten wykonać winna.
 10. Konsument zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań do realizacji wszystkich wskazań

§3

Prawa i ObowiązkiKONSUMENTA

 1. Konsument, wysyłając zgłoszenie, akceptuje regulamin, gdyż jego treść jest w zgłoszeniu umieszczona lub wskazana jest strona bądź dokument, gdzie treść regulaminu jest ogólnie dostępna.
 2. Formularz zgłoszeniowy zawiera pytania, na które konsument zobowiązuje się odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Celem pytań i odpowiedzi jest zapoznanie się z sytuacją konsumenta. Pytania   NIE SĄ ZWIĄZANE i nie nawiązują do danych wrażliwych.
 3. Konsument zobowiązuje się przesłać do Fundacji drogą elektroniczną, scan lub czytelne zdjęcie wszystkich dokumentów, jakie otrzymał od sprzedawcy w dniu podpisania umowy – lecz tylko na wyraźne życzenie Fundacji.
 4. Jeśli Konsument ma obawy, przed wykorzystaniem przez Fundację jego danych, może w owym scanie lub zdjęciu zasłonić (uniemożliwić odczytanie): serię i numer dowodu osobistego czy też ostatnie pięć cyfr peselu.
 5. Konsument oświadcza, iż wszystkie składane przez niego dane i informacje przekazywane Fundacji, są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.
 6. Konsument jest świadom, że za przekazywanie fałszywych danych czy informacji, grozi odpowiedzialność karna, wg obowiązującego prawa.
 7. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż podając numer telefonu w formularzu zgłoszeniowym, wyraża zgodę na  każdorazową rejestrację przeprowadzanych rozmów telefonicznych, których celem jest ochrona interesów zarówno jego jak i Fundacji. Jeśli konsument nie wyraża na to  zgody, nie powinien samodzielnie wykonywać połączeń z numerem Fundacji oraz powinien w formularzu zgłoszeniowym – na samym jego końcu, przy pozycji “Czy chcesz nam coś jeszcze powiedzieć” wpisać adnotację: Nie wyrażam zgody na rejestrację rozmów. 
 8. Fundacja zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na formularz zgłoszeniowy pierwszej kolejności tym osobom, które zapoznały się z regulaminem i rozumieją jego treść a w drugiej kolejności tym, którzy z regulaminem nie zapoznali sie w sposób wystarczająco dokładny.
 9. Konsument powinien zapoznać się z treścią regulaminu, czego dowodem niechaj będzie: na pytanie zawarte w formularzu zgłoszeniowym: Czy Fundacja pomogła już komuś z Twojego otoczenia ? Zaznaczenie odpowiedzi INNE i wpisanie treści- “czytam i rozumiem”
 10. Konsument, od dnia, w którym prześle sprzedawcy druk odstąpienia, zobowiązuje się nie kontaktować ze sprzedawcą bez wiedzy i zgody Fundacji. Zobowiązuje się jednocześnie do przekazywania Fundacji informacji, wiadomości i komunikatów uzyskanych od sprzedawcy w dowolnej formie.
 11. Konsument przejmuje w obowiązku pokryć wszystkie koszty związane z odstąpieniem od umowy dotyczące tego, konkretnego  konsumenta.
  *  Dotyczy: opłata kurierska, koszt wysłania listów poleconych (druk odstąpienia, ewentualnie wezwania do zapłaty). W przypadku, gdy konsument wpłacił podczas pokazu zaliczkę (lub całą wartość umowy) oraz gdy sprzedawca nie reaguje na wezwania do zapłaty Fundacja może za zgodą i na życzenie Konsumenta przekazać sprawę do Windykacji lub zlecić  przygotowanie  pozwu sądowego współpracującej z nią kancelarii. Konsument zobowiązany jest uregulować koszty windykacji )prowizja od odzyskanej należności) oraz ewentualnych procesów sądowych, które w przypadku uprawomocnienia się wyroku oraz skutecznej egzekucji komorniczej, są konsumentowi zwracane zgodnie z obowiązującymi przepisani.
 12. Konsument przyjmuje do wiadomości, że po uregulowaniu opłaty kurierskiej  maksymalnie kolejnego dnia roboczego Fundacja wysyła wszystkie niezbędne materiały jak i druk odstąpienia (pełnomocnictwa) oraz udziela dostępu do przygotowanych poradników i instrukcji, które konsument winien jest zrealizować i ze starannością wykonać.
 13. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż po otrzymaniu wskazanych dokumentów, opłata kurierska nie podlega zwrotowi.
 14. Konsument zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań przy wykonywaniu zadań opisanych w poradnikach (w strefie konsumenta) a w szczególności do zachowania 14-sto dniowego terminu na odstąpienie od umowy i poinformowanie Fundacji o możliwości odbioru praczek.
 15. Konsument może cofnąć pełnomocnictwo udzielone Fundacji jednak jeżeli otrzymał wcześniej druk odstąpienia przygotowany przez Fundację oraz dostęp do Strefy Konsumenta, oplata kurierska – nie podlega zwrotowi. Cofnięcie pełnomocnictwa jest nieodwracalne i anuluje wszystkie przyszłe zobowiązania Fundacji względem Konsumenta.
 16. Konsument przyjmuje do wiadomości, że Fundacja zobowiązuje się m.in. do odbioru towaru od konsumenta przez wyznaczoną firmę kurierską i dostarczenia go bezpośrednio do siedziby sprzedawcy, uwzględniając w tym również odbiór towaru przez wyznaczony przez sprzedawcę podmiot. W takim przypadku obowiązek Fundacji dotyczący dostarczenia towaru do siedziby sprzedawcy uważa się za zrealizowany.
 17. Konsument przyjmuje do wiadomości, że w wybranych przypadkach Fundacja może wystąpić do sprzedawcy po częściową rekompensatę kosztów dostarczenia towaru, a sprzedawca winien jest wpłacić należną kwotę na wskazany przez Fundację rachunek bankowy.
 18. Konsument – który nie dostarczy drogą mailową podpisanego pełnomocnictwa, nie jest upoważniony do powoływania się na Fundację, wykorzystywania jej nazwy „Daje Siebie” i znaków graficznych. Nie może tego robić ani w sposób pisemny ani werbalny. Tym bardziej nie powinien tego robić w rozmowie ze sprzedawcą – przed uzupełnieniem formularza zgłoszeniowego na stronach Fundacji !

§4

Koszty i opłaty aDAROWIZNA

 1. Fundacja nie ma cennika, nie ma taryfikatora, nie pobiera od konsumenta opłat “z góry” za wykonanie pracy, na rzecz pomocy  Konsumentowi w odstąpieniu od umowy
 2. Darowizny – przekazywane przez konsumentów chcących podziękować za okazaną pomoc jak i wspomoc dalesze działania Fundacji, Konsumenci dobrowolnie przekazują, lecz na samym końcu działań , gdy etap odstąpienia dobiegnie końca,  Konsument w ramach podziękowania za okazaną pomoc oraz w formie wsparcia dalszych działań organizacji, może przekazać Fundacji darowiznę. W nawiązaniu do darowizn stworzono oddzielną stronę tzw. regulamin darowizn.
 3. Wartości i kwoty darowizn konsumenci ustalają indywidualnie, wg. uznania
 4. Fundacja działa i funkcjonuje tylko i wyłącznie dzięki darowiznom, które przekazywać można na dwa różne sposoby:

  – na rachunek bankowy Fundacji, czyli 28 1140 2004 0000 3102 7769 5581 .
  W tytule należy wpisać: Darowizna na realizację celów statutowych.
  Można dodatkowo dopisać Numer zgłoszenia przydzielony konsumentowi – co ułatwia Fundacji  wysłanie podziękowań

  – Darowizna online – za pomocą FaniPay i BlueMedia. Moduł płatności znajduje się na zakończenie tego paragrafu oraz na stronie DAROWIZNY – KLIKNIJ TUTAJ

 5. Wartości przekazanej darowizny,  konsument może wyznaczyć na podstawie wartości umowy kupna – sprzedaży, od jakiej Fundacja pomogła odstąpić i może wynosić:

  – Określony procent (np. 2/3/4/5 %) od umowy, od której Fundacja pomogła konsumentowi odstąpić. 
  – Może to być również równowartość  jednej miesięcznej raty, jaką Konsument musiałby płacić, gdyby Fundacja nie doprowadziła sprawy do końca.
  – Może to być dowolna suma – którą konsument uzna za stosowną, a która pomoże organizacji w dalszym działaniu i funkcjonowaniu.

 6. Przekazaną darowiznę konsument może odliczyć od podatku na podstawie obowiązujących przepisów.

Więcej o fundacji, darowiznach, naszych działaniach i sposobie funkcjonowania przeczytasz na www.dajesiebie.com/fundacja oraz na www.dajesiebie.com/regulamin-darowizny

§5

OgólnePodsumowanie

 1. Zadaniem Fundacji określonym w statucie jest pomoc konsumentom, jednakże współpracownicy Fundacji wykonują działania dobrowolnie i nie są zobowiązani przyjmować wszystkie zgłoszenia, jakie Fundacja otrzyma za pomocą stosownego formularza.
 2. Fundacja ma prawo, by nie przyjąć zgłoszenia – bez podania przyczyny – jednakże zobowiązuje się do poinformowania konsumenta w sposób mailowy lub telefoniczny o niemożliwości udzielenia pomocy w odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku gdy konsument nie rozumie znaczenia któregoś z punktów w/w regulaminu, może prosić o wyjaśnienie jego znaczenia. Pytania należy kierować na adres mailowy Fundacja@DajeSiebie.com
 4. W przypadku akceptacji regulaminu Konsument daje do zrozumienia, że wszystkie punkty są jasne i zrozumiałe a regulamin ten uważa za obowiązujący.

§6

ZasadyRODO

 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 r.

Aby zasady te były zrozumiałe dla wszystkich odbiorców stron Fundacji Daje Siebie, staraliśmy się je napisać w jasny i zrozumiały sposób.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Daje Siebie z siedzibą w Poznaniu.
 2. Podane przez Pana/Panią dane osobowe, zawarte w formularzu zgłoszeniowym, mają na celu ułatwienie komunikacji między konsumentem / zgłaszającym a Fundacją.
 3. Dane osobowe NIE są przekazywane osobom trzecim/firmom/instytucjom
 4. W przypadku  gdy konsument zleci Fundacji reprezentowanie jego interesów oraz udzieli swojego pełnomocnictwa, dane osobowe będą wykorzystywane w celu ochrony jego  interesów w skutecznym odstąpieniu od umowy.
 5. Wgląd do Pana/Pani danych osobowych ma zarząd Fundacji Daje Siebie oraz osoby przez Zarząd wyznaczone.
 6. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:
 7. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
 8. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
 9. prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
 10. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;
 11. W przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana Danych Osobowych ma charakter dobrowolny.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi pełnomocnictwo,  przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 13. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).