Regulamin współpracy Konsumenta i Fundacji Daje Siebie

Z treścią regulaminu zobowiązany jest zapoznać się każdy konsument który zgłasza się do Fundacji z prośbą o pomoc w odstąpieniu od umowy. Treść regulaminu napisana jest prostym i zrozumiałym językiem, a jego punkty odpowiadają na wiele pytań dotycząc sposobu udzielanej przez Fundację pomocy.

BEZWZGLĘDNIE NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU CZYTAJĄC UWAŻNIE I ZE ZROZUMIENIEM.

Odstąpienie od umowy

Fundacja Daje Siebie powstała nie po to , by mówić Wam w teorii, co powinniście robić, aby skutecznie odstąpić od umowy.
Od rad i porad są przecież Rzecznicy czy UOKiK !!!

Jesteśmy po to, by KOMPLEKSOWO I CAŁKOWICIE, pomóc Wam przejść przez proces odstąpienia od umowy czy też rezygnacji z zaciągniętego kredytu.
Dla Ciebie to pewnie pierwszy raz – jednak dla nas to chleb powszedni !!!

Fundacja Daje Siebie
- Regulamin współpracy z Konsumentem

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania przez Fundację Daje Siebie pomocy w odstąpieniu od umowy, zawartej przez konsumenta, którą ten zaczął uważać za niekorzystną i wyraża chęć odstąpienia od jej następstw.
 2. Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają:
  1. Konsument – w prawie polskim za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej (zakupu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Pokaz / prezentacja – innymi słowy spotkanie odbywające się poza lokalem przedsiębiorcy, w wynajętym przez sprzedawcę lokalu, jakim może być np. restauracja, sala konferencyjna, sala bankietowa, sala w OSP itd.
  3. Sprzedawca – firma sprzedająca dobra materialne, będąca organizatorem spotkania podczas którego podpisana została umowa kupna sprzedaży.
  4. Umowa – dokument, między dwoma lub trzema podmiotami, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki.
  5. Fundacja Fundacja Daje Siebie, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń pod numerem KRS 0000734183
  6. Odstąpienie od umowy – rozwiązanie (czy inaczej mówiąc anulowanie) umowy między konsumentem a sprzedawcą. Dotyczy również anulowania umowy kredytowej, której wniosek mógł zostać podpisany na pokazie/prezentacji.
  7. Zaliczka – kwota pieniężna wpłacona przez konsumenta podczas prezentacji. Dotyczy zarówno części jak i całości wartości podpisanej umowy. Dotyczy wpłat gotówkowych, za pomocą terminala płatniczego czy też wykonanych przelewów bankowych
  8. Zgłoszenie – zwrócenie się konsument z prośbą o pomoc – do Fundacji Daje Siebie  , za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, jaki znajduje się na stronie www.dajesiebie.com/zgloszenie
  9. Pełnomocnictwo – pismo, będące jednocześnie drukiem odstąpienia od umowy, które Fundacja wysyła drogą mailową do konsumenta.  Ten – zobowiązany jest  własnoręcznie podpisać odstąpienie, a jego zdjęcie lub scan wysłać na adres mailowy Fundacji. Składając podpis, konsument wyraża zgodę na reprezentowanie jego interesów przez Fundację.
  10. Opłata kurierska – opłata, jaką konsument zobowiązany  jest uregulować na wskazany przez Fundację rachunek bankowy lub za pomocą wskazanego przez Fundację platformy płatniczej. Opłata uzależniona jest od ilości przesyłek kurierskich, w których będą umieszczone towary, które konsument zamierza zwrócić do siedziby sprzedawcy.
   Opłata ta wynosi od 20 do 45 zł za jedną paczkę.
   Kwota ta pokrywa koszty utrzymanie sieci tele-informatycznej z firmami transportowymi i bezpośrednimi przewoźnikami, przekazanie informacji o sposobie przygotowania paczek, odbioru przesyłki ze wskazanego przez konsumenta miejsca, dostarczenia przesyłki bezpośrednio do siedziby sprzedawcy, ubezpieczenia każdej z nadawanych paczek na taką kwotę, by łączna wartość ubezpieczenia wynosiła nie mniej niż wartość umowy,  monitorowanie statusu przesyłek oraz nadzór nad prawidłowym i skutecznym dostarczeniem.   Kontrolą oraz nadzorem i obsługą kurierską – zajmuje się firma Sensu All. Czas uregulowania opłaty kurierskiej uważa się za czas, w jakim Fundacja zaczyna reprezentować konsumenta oraz w jakim konsument może zacząć powoływać się na Fundację.
  11. Termin odstąpienia –  termin odstąpienia mija najpóźniej w 14 dzień, przyjmując za pierwszy dzień datę podpisania umowy kupna sprzedaży
 3. Fundacja udostępnia treść regulaminu na stronie www.dajesiebie.com/regulamin. Konsument przed akceptacją regulaminu, zobowiązany jest się z nim zapoznać. Potwierdzając jego treść, przyjmuje za obowiązujący i zrozumiały.

Na czym polega pomoc Fundacji Daje Siebie

Przedmiot i sposób udzielonej przez Fundację pomocy

 1. Fundacja Daje Siebie deklaruje się pomóc w odstąpieniu od umowy zawartej na pokazie/prezentacji.
 2. Fundacja podejmuje się zadania pomocy konsumentowi w odstąpieniu od umowy zawartej między konsumentem a sprzedawcą, jeśli zachowany jest termin odstąpienia.
 3. Fundacja warunkowo zgadza się udzielić wsparcia konsumentowi, gdy czas odstąpienia został przekroczony. W tych przypadkach o warunkowej współpracy, decydują indywidualne ustalenia między Fundacją a Konsumentem.
 4. Konsument wyraża zgodę na reprezentowanie jego interesów przez Fundację oraz udziela pełnomocnictwa do reprezentowania jego interesów w sprawie, składając podpis na odpowiednim – wysłanym drogą mailową druku będącym jednocześnie odstąpieniem.
 5. Fundacja w imieniu konsumenta podejmuje się mediacji ze sprzedawcą i rozwiązania ewentualnych spraw spornych na podstawie obowiązującej w Polsce Uchwały o Prawach Konsumenta oraz pozostałych Praw i Kodeksów.
 6. Za dzień rozpoczęcia reprezentowania Konsumenta  przez Fundację, uważa się nie dzień uzupełnienia formularza zgłoszeniowego, lecz dzień uregulowania opłaty kurierskiej, na poczet pokrycia kosztów transportu towaru.
 7. Fundacja zobowiązuje się przesłać na wskazany przez konsumenta adres mailowy druk odstąpienia, stanowiący jednocześnie pełnomocnictwo udzielone Fundacji przez konsumenta.
 8. Fundacja wysyła Konsumentowi wytyczne i wskazówki, dotyczące metody i sposobu działania, mającego na celu odstąpienia od podpisanej poza lokalem przedsiębiorcy umowy.
 9. W przypadku gdy konsument podczas prezentacji wpłacił zaliczkę na konto sprzedawcy, Fundacja zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby wpłacona kwota wróciła na wskazany przez konsumenta rachunek bankowy.
 10. Konsument zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań do realizacji wszystkich wskazań.

Czego wymagamy ze strony klienta

Prawa i obowiązki Konsumenta podczas odstąpienia

 1. Konsument wysyłając zgłoszenie, akceptuje regulamin, gdyż jego treść jest w zgłoszeniu umieszczona lub wskazana jest strona lub dokument gdzie treść regulaminu jest ogólnie dostępna.
 2. Konsument zobowiązuje się przesłać do Fundacji drogą elektroniczną, scan lub czytelne zdjęcie wszystkich dokumentów, jakie otrzymał od sprzedawcy w dniu podpisania umowy.
 3. W celu rozwiania obaw Konsumenta przed wykorzystaniem jego danych, ten może w owym scanie lub zdjęciu zasłonić (uniemożliwić odczytanie) : serię i numer dowodu osobistego oraz ostatnie pięć cyfr peselu.
 4. Konsument oświadcza iż wszystkie składane przez niego dane i informacje przekazywane Fundacji, są zgodne z prawdą i stanem faktycznym.
 5. Konsument jest świadom, że za przekazywanie fałszywych danych czy informacji, grozi odpowiedzialność karna, wg obowiązującego prawa.
 6. Konsument, od dnia w którym prześle sprzedawcy druk odstąpienia, zobowiązuje się nie kontaktować ze sprzedawcą bez wiedzy i zgody Fundacji. Zobowiązuje się jednocześnie do przekazywania Fundacji informacji, wiadomości i komunikatów uzyskanych od sprzedawcy w dowolnej formie.
 7. Konsument przejmuje w obowiązku pokryć wszystkie koszty związane z odstąpieniem od umowy dotyczące tego, konkretnego  konsumenta.

  Dotyczy: opłata kurierska, koszt wysłania listów poleconych (druk odstąpienia, ewentualnie wezwania do zapłaty). W przypadku, gdy konsument wpłacił podczas pokazu zaliczkę (lub całą wartość umowy) oraz gdy sprzedawca nie reaguje na wezwania do zapłaty Fundacja może  przekazać  przygotowanie  pozwu sądowego współpracującej z nią kancelarii. Konsument zobowiązany uregulować koszty procesowe, sądowe, które w przypadku uprawomocnienia się wyroku oraz skutecznej egzekucji komorniczej, są konsumentowi zwracane zgodnie z obowiązującymi przepisani.

 8. Konsument przyjmuje do wiadomości, że po uregulowaniu opłaty kurierskiej  maksymalnie kolejnego dnia roboczego Fundacja wysyła wszystkie niezbędne materiały jak i druk odstąpienia (pełnomocnictwa). Po otrzymaniu wskazanych dokumentów opłata kurierska nie podlega zwrotowi.
 9. Konsument przyjmuje do wiadomości, że opłata kurierska zobowiązuje Fundację do odbioru towaru od konsumenta i dostarczenia go bezpośrednio do siedziby sprzedawcy, uwzględniając w tym również odbiór towaru przez wyznaczony przez sprzedawcę podmiot. W takim przypadku obowiązek Fundacji dotyczący dostarczenia towaru do siedziby sprzedawcy uważa się za zrealizowany.
 10. Konsument przyjmuje do wiadomości, że w wybranych przypadkach Fundacja może wystąpić do sprzedawcy po częściową rekompensatę kosztów dostarczenia towaru, a sprzedawca winien jest wpłacić należną kwotę na wskazany przez Fundację rachunek bankowy.
 11. Konsument – który nie dostarczy drogą mailową podpisanego pełnomocnictwa, nie jest upoważniony do powoływania się na Fundację, wykorzystywania jej nazwy „Daje Siebie” i znaków graficznych. Nie może tego robić ani w sposób pisemny ani werbalny.

Koszty, opłaty, prowizja

Podziękowanie za okazaną pomoc czyli darowizna dla Fundacji

 1. Fundacja nie ma cennika, nie podpisuje z Konsumentem umowy, nie nakłada na nim równiez obowiązku wynagrodzenia Fundacji za wykonaną na rzecz Konsumenta pracę.
 2. Gdy sprawa odstąpienia od umowy zostanie całkowicie zakończona, Konsument w ramach podziękowania za okazaną pomoc oraz w formie wsparcia dalszych działań organizacji, może przekazać Fundacji darowiznę.
 3. Kwotę przekazanej darowizny konsument może wyznaczyć na podstawie wartości umowy kupna – sprzedaży, od jakiej Fundacja pomogła odstąpić.
 4. Przekazana darowizna może wynosić, przykładowo 2,3,4 % od wartości umowy. Może to być również równowartością jednej miesięcznej raty , jaką Konsument musiałby płacić, gdyby Fundacja nie doprowadziła sprawy do końca.
 5. Podziękowanie za okazaną pomoc w formie darowizny, Konsument może wykonać, wpłacając ją bezpośrednio na rachunek bankowy.
  Fundacja Daje Siebie  28 1140 2004 0000 3102 7769 5581 mBank
  Sugerowany tytuł: Darowizna na realizowanie celów statutowych
 6. Przekazu darowizny można dokonać za pomocą pojawiającego się na dole strony baneru, kierującego do płatności online za pośrednictwem Fani Pay (więcej szczegółów www.dajesiebie.com/regulamin-darowizny)
 7. Przekazaną darowiznę konsument może odliczyć od podatku na podstawie obowiązujących przepisów.

Zakończenie

Podsumowanie i ostatnie informacje

 1. Zadaniem Fundacji określonym w statucie jest pomoc konsumentom, jednakże współpracownicy Fundacji wykonują działania dobrowolnie i nie są zobowiązani przyjmować wszystkie zgłoszenia jakie Fundacja otrzyma za pomocą stosownego formularza.
 2. Fundacja ma prawo by nie przyjąć zgłoszenia – bez podania przyczyny – jednakże zobowiązuje się do poinformowania konsumenta w sposób mailowy lub telefoniczny o niemożliwości udzielenia pomocy w odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku gdy konsument nie rozumie znaczenia któregoś z punktów w/w regulaminu, może prosić o wyjaśnienie jego znaczenia. Pytania należy kierować na adres mailowy [email protected]
 4. W przypadku akceptacji regulaminu Konsument daje do zrozumienia , że wszystkie punkty są jasne i zrozumiałe a regulamin ten uważa za obowiązujący.

01 Regulamin

czytaj uważnie

Jesteśmy dla Ciebie i to w Twoim interesie jest wycofanie się z zawartej umowy. Abyś wiedział na co możesz liczyć, w czym i jak Ci pomożemy – w pierwszej kolejności przeczytaj nasz regulamin.

02 Zgłoszenie

uzupełnij

Abyśmy mogli bliżej przyjrzeć się Twojej sprawie, musimy znać kilka podstawowych faktów. A żeby je poznać – odpowiedz na kilka ważnych dla nas pytań – niezobowiązująco.

03 Odpowiedź

daj nam moment

Po uzupełnieniu formularza daj nam czas na odpowiedź. Maksymalnie jeden dzień roboczy. W tym czasie zachęcamy do wyrażenia opinie o  firmie na pokazie którym byłeś obecny.

Fundacja Daje Siebie
- klauzula informacyjna RODO

Informacja dotyczące RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 r.

Aby zasady te były zrozumiałe dla wszystkich odbiorców stron Fundacji Daje Siebie, staraliśmy się je napisać w jasny i zrozumiały sposób.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Daje Siebie z siedzibą w Poznaniu.
 2. Podane przez Pana/Panią dane osobowe, zawarte w formularzu zgłoszeniowym, mają na celu ułatwienie komunikacji między konsumentem / zgłaszającym a Fundacją.
 3. Dane osobowe NIE są przekazywane osobom trzecim/firmom/instytucjom
 4. W przypadku  gdy konsument zleci Fundacji reprezentowanie jego interesów oraz udzieli swojego pełnomocnictwa, dane osobowe będą wykorzystywane w celu ochrony jego  interesów w skutecznym odstąpieniu od umowy.
 5. Wgląd do Pana/Pani danych osobowych ma zarząd Fundacji Daje Siebie oraz osoby przez Zarząd wyznaczone.
 6. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
  • prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);
  • prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO;
  • prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody;

 7. W przypadku, gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. W sytuacji gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana Danych Osobowych ma charakter dobrowolny.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi pełnomocnictwo,  przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 9. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).