gwiazda

Statut Fundacji

STATUT
Czyli dokument, zatwierdzony sądownie i notarialnie, który wskazuje cel, zadania i … sens istnienia Fundacji Daje Siebie

Cele i założenia Fundacji

Statut fundacji

Fundacja Daje Siebie – STATUT czyli sens i powód działania.

Zakres działania i funkcjonowania Fundacji Daje Siebie z siedzibą w Poznaniu określony Statutem. Po co, dlaczego i w jakim celu powstała Fundacja Daje Siebie? Sens i cel działania i funkcjonowania Fundacji. Tomasz Bartoszak – Fundator Daje Siebie czyli twórca i prezes Zarządu Fundacji która pomaga oszukanym na pokazie sprzedażowym.

test

Wstęp STATUTU

Fundacja Daje Siebie (zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona została przez Tomasz Bartoszak zwanym dalej: „Fundatorem”. Świadczy o tym akt notarialnym sporządzonym 8 maja 2018 roku w Poznaniu.
Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”.

Siedziba Zakres działania

Siedzibą Fundacji jest Poznań.
Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
Fundacja może być członkiem organizacji o zbliżonym profilu działalności.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Cele STATUTOWE

 

 1. Pomoc i doradztwo dotyczące praw konsumenta;
 2. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
 3. Podejmowanie działań w przypadku naruszenia indywidualnych lub zbiorowych interesów konsumenta;
 4. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 6. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 7. Działalność  na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 8. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 9. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 10. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 11. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 12. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 13. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 14. Działalność charytatywna;
 15. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy jak i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 16. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i za granicą;
 17. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 18. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 19. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 20. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 21. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 22. Turystyka i krajoznawstwo;
 23. Wypoczynek dzieci i młodzieży;
 24. Porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 25. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 26. Pomoc Polonii i Polakom za granicą;
 27. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 28. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 29. Propagowanie zdrowego stylu życia
 30. Ochrona i promocja zdrowia;
 31. Ratownictwo i ochrona ludności;
 32. Promocja i organizacja wolontariatu;

Formy i sposoy realizacji STATUTU

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

Reprezentowanie konsumentów przy rozwiązywaniu sporów między konsumentami i przedsiębiorcami;
Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego;
Prowadzenie działań zmierzających do zgromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci, czyli Internet, oraz za pośrednictwem portali społecznościowych;
Wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez inne organizacje;
Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności;
Uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać świadomość dotyczącą obowiązujących praw i norm;
Finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego,
Chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
Rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu;
Organizacja szkoleń, kursów, lekcji online w postaci webinarów, mających na celu podnieść kwalifikacje, umiejętności, pobudzić świadomość uczestników takich zajęć;
Organizacja i/lub zlecenie organizacji szkoleń, seminariów, warsztatów i wykładów;
Organizacja  i/lub uczestnictwo w organizacji imprez kulturalnych;
Wydawanie książek, broszur, czasopism związanych z działalnością statutową Fundacji
Fundowanie stypendiów, kursów, szkoleń czy w przypadku młodzieży również zajęć pozalekcyjnych.
Zbiórka datków, żywności, surowców wtórnych dla osób poszkodowanych i potrzebujących

Wspieranie innych DZIAŁALNOŚCI

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

Odznaczenia i Nagrody

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

Właściwy MINISTER

Właściwym ministrem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Majątek Fundacji

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w Statucie w  wysokości 500 złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

Dochody FUNDACJI

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

Świadczeń Fundatora;
Darowizn, spadków i zapisów;
Dotacji i subwencji oraz grantów,
Realizacji umów związanych z promocją przedsiębiorstw na stronie Internetowej Fundacji;
Odsetek bankowych;
Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
Dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
Funduszy Unii Europejskiej;
Funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;

Dochody Na co? Cele

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności Fundacji.

Powołanie FUNDACJI

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Organy FUNDACJI

Organami Fundacji jest:

Zarząd Fundacji.

Postanowienia ZARZĄDU

Zarząd Fundacji jest organem uchwałodawczym oraz wykonawczym Fundacji.
Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i członków Zarządu, w liczbie nie większej niż cztery osoby.
Prezesem Zarządu jest Fundator, a w przypadku niemożności sprawowania funkcji Prezesa Zarządu przez niego, funkcję tę obejmuje inna osoba, wskazana uprzednio w formie pisemnej.
Prezes Zarządu wyznacza pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu.
Zarząd powoływany jest na trzyletnią kadencję.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
O ustaniu członkostwa w Zarządzie decydują pozostali członkowie Zarządu w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie.
Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a)  złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z pozostałych członków Zarządu,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c)  niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż trzy miesiące,
d)  nienależytego wypełniania funkcji członka,
e)  istotnego naruszenia postanowień statutu.
W przypadku zmiany wiceprezesa Zarządu następcę – powołuje Prezes Zarządu.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu z tytułu pełnienia funkcji.
Członkowie Zarządu mogą otrzymać również zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.
Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot poniesionych wydatków ustala i przyznaje Zarząd w formie uchwały.

Uchwały ZARZĄDU

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów („za” w stosunku do „przeciw”) W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

Kompetencje ZARZĄDU

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 

reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;

sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;

kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;

przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;

ustalanie planów działania Fundacji;

decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;

tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;

wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;

sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;

ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;

 

Ciała DORADCZE

Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać radę fundacji radę programową, radę honorową, zespoły doradcze.

Reprezentacja FUNDACJI

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.

Zmiana CELÓW

Fundator w każdym czasie może zmienić Statut samodzielnie.

Działalność GOSPOD>

Fundator w każdym czasie może zmienić Statut samodzielnie.